TERAPIA RESOCJALIZACYJNA/ ZAJĘCIA RESOCJALIZACYJNE

 

 

Resocjalizacja oznacza ponowną socjalizację, czyli powtórne uspołecznienie jednostki nieprzystosowanej społecznie w celu poprawnego funkcjonowania w powszechnie przyjętych rolach życiowych i społecznych. Resocjalizacja jest formą odziaływań i modyfikacji w obszarze zachowań której celem jest korekta tychże zaburzeń i wytrenowanie prawidłowych standardów.

Socjalizacja, to proces rozwoju w ciągu całego życia jednostki będący rezultatem jej wchodzenia w interakcje z ludźmi, pełnienia ról społecznych, zdobywania dojrzałości i kompetencji społecznych, co pozwala na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Narzędzia resocjalizacyjne to; praca, sport, kultura, terapie indywidualne i grupowe.

Terapia resocjalizacyjna/ zajęcia resocjalizacyjne, to jedna z metod w procesie resocjalizacji. To świadome i zaplanowane postępowanie (proces wychowawczy) w stosunku do osób niedostosowanych społecznie, którego celem jest powrót resocjalizowanej jednostki do społeczeństwa oraz uzyskanie takich zmian w jej zachowaniu, aby przestrzegała ona obowiązujących w nim norm i zasad oraz właściwie wypełniała powierzone jej role społeczne.

 

 

 

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE/ ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO- SPOŁECZNE

 

 

Socjoterapia jest bezpośrednią formą pomocy adresowaną zwykle do dzieci z zaburzeniami zachowania, mających trudności w nawiązywaniu relacji w grupie rówieśniczej oraz prawidłowej komunikacji z rówieśnikami, nauczycielami i innymi dorosłymi. Przyjmują zazwyczaj postać spotkań grupowych (zajęć socjoterapeutycznych), które służą realizacji celów edukacyjnych, rozwojowych i terapeutycznych.

Zajęcia socjoterapeutyczne zakładają wykorzystanie czynników społecznego oddziaływania i rozwijanie relacji interpersonalnych, pozwalając lepiej zrozumieć siebie i innych.

Przykładowe formy pracy socjoterapeutycznej: biblioterapia, zajęcia plastyczne, drama.

 

 

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNO- ROZWOJOWE DLA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT

 

 

Jak sama nazwa mówi, są to zajęcia dodatkowe pomagające odkrywać indywidualne predyspozycje i zdolności dziecka, które dostarczają mu wiele radości.

 

 

 

Wszystkie powyżej proponowane formy zajęć prowadzone są przy udziale PSA rasy Akita japońska- Hirameki Go.

 

 

Terapia z udziałem zwierząt, która wspiera osoby z różnego rodzaju deficytami oraz specjalnymi potrzebami emocjonalno- intelektualnymi jest niezwykle skuteczna.

Praca w towarzystwie psa oddziałuje na psychikę człowieka/ dziecka na wiele sposobów: pobudza zmysły, wzbudza radość, motywuje do działania, ukierunkowuje i podtrzymuje uwagę, daje poczucie bezpieczeństwa, zaspokaja potrzebę więzi emocjonalnej, redukuje stres, ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych, rozwija funkcje poznawcze, pobudza spontaniczną aktywność, ułatwia pokonywanie lęku, uczy empatii, rozwija umiejętność komunikacji, podnosi poczucie własnej wartości. Nie ma innej, tak wszechstronnej i silnie oddziałującej na człowieka „pomocy dydaktycznej”.

Zajęcia przy udziale psa ma bardzo wiele zalet, istotnych dla terapii dzieci, które wykazują zaburzenia sfery emocjonalnej: są lękliwe, nieśmiałe, wycofane, mają problemy w nawiązywaniu interakcji społecznych, podtrzymywaniu rozmowy, mają niskie poczucie własnej wartości, doświadczyły sytuacji silnie stresujących lub traumatycznych, a także dla dzieci nerwowych, wykazujących brak kontroli własnego zachowania. Pies podczas zajęć oferuje dziecku swoje towarzystwo, które pozytywnie wpływa na skuteczność terapii.

 

 

UL. SOKOLSKA 3

KATOWICE

731-993-791

logo DRZEWO MOWY
logo DRZEWO MOWY

logopeda@drzewomowy.pl

Gabinet Logopedyczny DTZEWO MOWY
Nowoczesne narzędzia terapeutyczne
terapia słuchowo-głosowa
DIagnoza w gabinecie logopedycznym Drzewo Mowy
Karty Oceny Języka Dziecka
Logopeda Katowice
Logopeda dla dzieci Katowice
logo DRZEWO MOWY
logo DRZEWO MOWY

Terapia WAD WYMOWY

/forbrain, eduterapeutica/

 

Podczas indywidualnych zajęć terapeutycznych realizuję stworzony na podstawie diagnozy logopedycznej program.

Terapia opiera się na pracy z dzieckiem podczas cyklicznych spotkań z terapeutą oraz ćwiczeniach przygotowanych do pracy w domu.

 

Terapia logopedyczna zawiera w sobie aktywizację następujących obszarów:

 • motoryka narządów artykulacyjnych

 • aparatu fonacyjnego

 • toru oddechowego

 • słuchu fonemowego

oraz

 • wywoływanie głosek

 • utrwalanie wywołanych głosek

 • automatyzacja wywołanych głosek

 

Terapia nie musi być żmudna i nudna!!!

 

Większość dorosłych osób, które same jako dzieci uczęszczały do logopedy wspomina to jako traumatyczne doświadczenie… Przyprowadzając własne dzieci mają potrzebę zrekompensowania im tego czasu lodami, placem zabaw czy nową zabawką.

 

Jednak czasy, metody i narzędzia się zmieniły! Obecnie terapia nie jest już żmudnym powtarzaniem nudnych ćwiczeń lecz obszarem do wspólnej zabawy. Zmieniło się podejście ale również możliwości. Badania pokazują, że dzięki użyciu programów multimedialnych efekty terapii są lepsze i pojawiają się szybciej. To dzięki temu, że dzieci świetnie się bawią co przekłada się na lepszą współpracę z terapeutą.

 

Doskonałym przykładem jest Eduterapeutica, która jest dostosowana do wieku i możliwości dziecka. Z jej pomocą można zarówno wywołać głoskę, utrwalić ją w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie a następnie zautomatyzować. Przy okazji ćwiczyć pamięć, spostrzegawczość oraz wprowadzać litery głoski i sylaby. Co ważne dziecko może również nagrać i odsłuchać swoją wypowiedz co często stanowi moment zwrotny terapii ponieważ pomaga w procesie samouświadomienia. Oczywiście programy multimedialne mają jedynie urozmaicić i wzbogacić terapię, która musi być poszerzona o małą motorykę i doznania wielozmysłowe, których powyższe nie zrealizują. Jednak tylko różnorodność narzędzi i dostosowanie ich do zainteresowań dzieci sprawią, ze terapia będzie przyjemna i da szybsze efekty.

 

BILANS MOWY DWULATKA

 

 

Rodzicu! Wybierz się już dziś na konsultacje jeżeli Twoje dziecko:

 

 • nie mówi lub posługuje się kilkoma słowami

 • nie rozumie prostych poleceń

 • jego mowa jest zrozumiała tylko dla Ciebie

 • ma problemy z gryzieniem, żuciem i połykaniem stałych pokarmów

 • ssie kciuk, często wysuwa język między zęby podczas zabawy, oddycha przeważnie przez usta

 

Nie czekaj aż dziecko z tego wyrośnie, już dzisiaj zadbaj o jego prawidłowy rozwój.

To Twoja najlepsza inwestycja w jego przyszłość.

 

Nauka wczesnego czytania

 

Dzieci w wieku przedszkolnym wykazują naturalną chęć uczenia się, są zainteresowane otaczającym je światem, chcą zdobywać nowe doświadczenia oraz umiejętności. Każdą aktywność traktują jak zabawę, dlatego chętnie podejmują nowe wyzwania.

Warto wykorzystać ten potencjał dla Nauki Wczesnego Czytania i zacząć zabawy sylabami nawet z kilkunastomiesięcznym maluszkiem.

 

Jakie korzyści daje Nauka Wczesnego Czytania?

 

 •  wpływa na kształtowanie się asymetrii półkulowej, a w efekcie prowadzi do przewagi lewej półkuli mózgu w przetwarzaniu języka; 

 •  oddziałuje na wszystkie procesy poznawcze (analizę i syntezę wzrokową, pamięć symultaniczną i sekwencyjną, sprawność motoryczną i manualną, analizę i syntezę słuchową, koordynacje wzrokowo-ruchową, kierunek porządkowania świata od lewej do prawej strony, kształtowanie się lateralizacji);

 •  wspiera i naśladuje naturalne etapy rozwoju mowy dziecka; - kształtuje wyobraźnie, kreatywne myślenie, intelekt;

 •  buduje poczucie własnej wartości; - wspomaga prawidłową artykulację głosek.

 

Pamiętajmy, że decydując się na rozpoczęcie Nauki Wczesnego Czytania należy wybrać odpowiednią do wieku dziecka metodę. Dlatego w swojej pracy opieram się na założeniach metody symultaniczno-sekwencyjnej inaczej sylabowej (opracowanej przez prof. J. Cieszyńską), która bazuje na najnowszych badaniach neurobiologicznych i odwzorowuje naturalny proces rozwoju mowy dziecka.

Logopeda Joanna Łowisz-Siudek

Diagnoza LOGOPEDYCZNA

/kold, kosf, kojd,dj/

 

Diagnoza logopedyczna ma na celu zdefiniowanie problemów komunikacyjnych, a także dąży do określenia ich przyczyny. Składa się z wywiadu z rodzicem lub opiekunem oraz badania dziecka pod kątem:

 

 • oceny sprawności narządów artykulacyjnych,

 • oceny funkcji połykania,

 • oceny funkcji oddechowych,

 • oceny słuchu (fizycznego i fonematycznego),

 • oceny kompetencji komunikacyjnych,

 • oceny nadawania oraz odbierania mowy,

 • oceny czytania, pisania i lateralizacji półkul mózgowych

 

Rzetelna, szczegółowa i obiektywna diagnoza logopedyczna jest podstawą do stworzenia precyzyjnego planu terapii. Dlatego w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług odbyłam profesjonalne szkolenie i otrzymałam certyfikat umożliwiający mi pracę z użyciem programu KOLD.

 

KOLD

 

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD są testem służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Obecnie w Polsce dostępnych jest wiele logopedycznych narzędzi diagnostycznych, jednak najczęściej są to narzędzia niewystandaryzowane, czyli kwestionariusze badania.

 

Narzędzie uzyskało pozytywną rekomendację Polskiego Związku Logopedów.  Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia).

 

Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się w poszczególnych obszarach badania logopedycznego prawidłowo, czy wykazuje nieprawidłowości.

 

Jeżeli dziecko pomimo braku upośledzenia umysłowego, zaburzeń natury psychologicznej i z prawidłowym słuchem,  nie wykształciło mowy, bądź jego mowa odbiega od normy wiekowej, konieczna jest diagnostyka w kierunku afazji dziecięcej. W tym celu posługuję się jedynym całościowym badaniem które obejmuje ocenę wszystkich wyżej wymienionych funkcji.

 

KOJD-AFA

 

Karty Oceny Języka Dziecka - AFA są narzędziem do oceny niedokształcenia mowy o typie afazji u dzieci.

 

Afazja dziecięca może manifestować się w różny sposób. Jeżeli dziecko ma problemy z budowaniem wypowiedzeń przy zachowanym rozumieniu mowy, mówimy o afazji ekspresyjnej.

Afazja percepcyjna  powoduje natomiast zaburzenia zarówno w nadawaniu jak i rozumieniu mowy.

 

KOJD-AFA obejmują diagnozę rozwoju funkcji językowych w obszarze rozumienia, powtarzania, nazywania, mowy dialogowej, opowieściowej i spontanicznej. Oceniają podsystemy: fonetyczno-fonologiczny, fleksyjno-składniowy, leksykalno-semantyczny oraz pragmatyczny.

 

KOSF

 

Wyróżniamy 3 rodzaje słuchu:

 

 • fizyczny - stanowiący wrażliwość na fale dźwiękowe, który odpowiada za słyszenie dźwięków otoczenia

 • muzyczny - odpowiada za wyczucie rytmu, wysokości tonów, natężenia dźwięku i prozodii

 • fonemowy - odpowiada za różnicowanie dźwięków mowy podobnych do siebie np: S-SZ-Ś

 

Zaburzenia słuchu fonemowego mogą być przyczyną zarówno wad wymowy jak i zaburzeń mowy. Najczęściej diagnozuje się go u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, mową bezdźwięczną, dysleksją lub substytucją głosek.

 

Karty Oceny Słuchu Fonemowego są testem przeznaczonym do oceny słuchu fonemowego u dzieci w wieku od 3-7 lat.

 

DJ

 

Diagnoza Jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym to narzędzie do wykorzystania podczas diagnozy niepłynności mowy u małych dzieci. Materiał został opracowany z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń płynności mowy u dzieci w wieku przedszkolnym.

terapia słuchowo-głosowa FORBRAIN
logopeda dla dzieci Katowice

INNOWACYJNE NARZĘDZIa TERAPEUTYCZNE

 

 

 

Technologia Forbrain® :

 •  trening słuchowy
 •  terapia jąkania
 •  terapia dysleksji
 •  terapia osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 •  terapia nadpobudliwości
 •  terapia SI

 

Forbrain® wzmacnia przekazywanie dźwięków drogą kostną nie blokując przy tym przewodnictwa powietrznego.  Zestaw dynamicznych filtrów moduluje nagłos wyrazów i samogłoski długie, poprawiając dyskryminację dźwięków mowy spośród szumów otoczenia.

 

Terapia logopedyczna przy użyciu Forbrain® indukuje plastyczne zmiany w obrębie Ośrodkowego Układu Nerwowego, korygując proces słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego, którego znaczenie wykracza poza samą mowę. Prawidłowe działanie słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego warunkuje możliwość uczenia się oraz rozwoju psychologicznego.

 

Trening słuchowo-głosowy z użyciem Forbrain® jest filarem terapii Centralnego Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD).

U ponad połowy dzieci z trudnościami w uczeniu się, ADHD, dysleksją czy opóźnionym rozwojem mowy występują objawy Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego.

 

EDUTERAPEUTICA

 

 

Eduterapeutica Logopedia jest oprogramowaniem do specjalistycznej diagnozy i terapii logopedycznej. Prowadzenie terapii z użyciem programu umożliwia leczenie zaburzeń mowy, słuchu oraz wad wymowy związanych z artykulacją i różnicowaniem głosek.

 

Terapia została stworzona w takiej formie aby dziecko chętnie ćwiczyło a jego praca kojarzyła się z zabawą i przyjemnością, dzięki czemu efekty terapii pojawią się znacznie wcześniej a całkowity jej czas może okazać się o wiele krótszy.

 

Przez wykorzystanie interaktywnej formy ćwiczeń zaangażowanie dzieci w terapię jest większe i osiągają one lepsze wyniki.